Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
 2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Szpital św Anny w Miechowie – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
 4. Regulamin dostępny jest pod adresem oficjalnej strony internetowej Szpitala (www.szpital.miechow.pl/dla-pacjenta/regulamin-wifi) i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „WIFI_PACJENT”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot, oświadcza jednocześnie, że zna i akceptuje postawnowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami: ze względów bezpieczeństwa Szpital nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Usługa jest nieodpłatna.
 4. W celu nawiązania połączenia należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a/n.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
 6. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.
 7. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 8. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 9. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 10. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 11. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 12. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.
 13. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 14. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

 3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności do następujących celów:
  • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych(tzw. spam),
  • rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów it mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  • odsprzedawania dostępu do Internetu,
  • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW
  • omijania zabezpieczeń zastosowanych w sieci (np. zmiany adresu MAC karty sieciowej, zmiany adresu IP przydzielonego przez serwer DHCP),
  • wykorzystania sieci do działań niezgodnych z prawem, w tym przesyłania i udostępniania treści zakazanych prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe,
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony