Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w Szpitalu św. Anny w Miechowie:

 • pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
 • pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Odwiedziny w naszym Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Czas trwania oraz godziny odwiedzin uzależnione są od specyfiki oddziału oraz warunków lokalowych oddziału, w którym znajduje się pacjent.
W przypadku Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, a także oddziałów ze wzmożonym nadzorem (np. Sala Intensywnego Nadzoru neurologicznego czy Oddział Intensywnej Obserwacji Kardiologicznej), których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
 • Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów, zostaje wydana przez Ordynatora Oddziału lub Dyrektora Szpitala, w formie pisemnej i winna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym w formie ogłoszenia.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie ordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez ordynatora danego oddziału.
 • O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
 • Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Wytyczne dla odwiedzających:

 • Z uwagi na wzmożoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy pacjentach w godzinach rannych i do pory obiadowej, sugerujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
 • W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego. Odwiedzający zobowiązani są podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.
 • Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu i wprowadzanie zwierząt do budynków Szpitala.
 • Osoby chore zakaźnie i z infekcją nie mogą odwiedzać pacjentów.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 • Odwiedzający mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do ordynatora, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.
 • W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin, w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.

Rekomendacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych i w Zakładach Opiekuńczo - Lecznicznych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 (maj 2022):

- odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych

- odwiedziny pacjentów w Zakladzie Opiekuńczo - Leczniczym.

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony